Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Promocji Kultury CANTAMEN, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną.
4. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica z prawem miejscowym.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Swarzędz.
6. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści „Stowarzyszenie Promocji Kultury CANTAMEN" oraz loga „CANTAMEN"

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§2

Naczelnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury

§3

1. Podstawowe cele Stowarzyszenia są następujące:

A. Promowanie jedności kulturowej i różnorodności kulturalnej Europy,
B. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
C. Podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną,
D. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie kultury,
E. Wspieranie kształtowania i kształcenia elit, zdolnych wziąć czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

A. Organizowanie działalności popularyzatorskiej, w tym dyskusji, kursów, szkoleń i seminariów, konkursów, międzynarodowych wymian młodzieży, działalności koncertowej i wystawienniczej oraz zapewnianiu dostępu do informacji w zakresie celów działalności Stowarzyszenia,
B. Współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu, innymi podmiotami i osobami w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
C. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form kształcenia,
D. Organizacyjne wspieranie aktywności intelektualnej, szczególnie tworzenia programów i opracowań diagnostycznych, prowadzenia studiów i badań,
E. Prowadzenie działalności wydawniczej
F. Stwarzanie warunków dla upowszechniania działań kulturalnych
G. Organizowanie, współuczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia,
H. Organizowanie imprez o różnym zasięgu w zakresie promocji kultury,
I. Proponowanie rozwiązań ustawodawczych,
J. Opiniowanie polityki realizowanej przez władze publiczne,
K. Promowanie kultury i sztuki jako żywotnego czynnika demokracji,
L. Inspirowanie środków masowego przekazu,
M. Pozyskiwanie środków Finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3 ) członków honorowych.

§5

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i obcy, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które:

A. podpisały niniejszy statut jako założyciele Stowarzyszenia,
B. nabyły członkostwo po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zawierąjącą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia

2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd, uchwałą podjętą jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy członków.

3. Po decyzji odmownej przyjęcia nowego członka, ponowna uchwała w tej sprawie może zostać podjęta po roku czasu.

4. O przyjęciu nowego członka zawiadamia Zarząd pisemnie wszystkich pozostałych członków zwyczajnych.

§6

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielają Stowarzyszeniu pomocy
materialnej, organizacyjnej lub innej.

2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności conajmniej połowy członków Zarządu.

3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§7

1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2. Godność członka honorowego nadaje się osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają prawo nosić odznakę Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i na prawach gości brać udział we wszystkich konferencjach, kongresach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

5. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego

6. Członek zwyczajny ma prawo:

A. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
B. uczestniczyć we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia,
C. noszenia odznaki organizacyjnej,
D. zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich.

§8

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

A. płacenia składek,
B. przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia i powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności z nim nie do pogodzenia,
C. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§9

1.Utrata członkostwa następuje w przypadku
A. wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie naruszenia obowiązków wynikających z § 8 Statutu bądź utraty przez członka praw publicznych,
B. wykreślenie członka wskutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie bądź utraty zdolności do czynności prawnych,
C. postępowania nie zgodnego ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie jednego miesiąca od daty ich doręczenia do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

§10

1. Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie,
B. Zarząd,
C. Rada Nadzorcza.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. Walne Zebranie może większością 2/3 obecnych uchylić tajność głosowania.
3.Przejęcie spraw od dotychczasowych władz i ukonstytuowanie się nowych następuje niezwłocznie w dniu ich wyboru.
4. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§11

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne walne zebranie może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków lub na wniosek Rady Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności conajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. W przypadku braku przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w terminie pierwotnie wyznaczonym na Walne Zebranie zwołuje się drugi termin Walnego Zebrania w terminie pół godziny późniejszym.

§12

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Programowej,
3. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Rady Nadzorczej,
4. podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach,
5. wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Rady Programowej,
6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej i Zarządu,
9. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.
10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§13

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostaje zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu zgody przez dwie trzecie obecnych członków.

§14

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością trzech czwartych głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały zapadają w trybie § 11 ust. 5.

 

ZARZĄD

§15

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona, prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów w liczbie nie większej niż dwóch, sekretarza i skarbnika.
W przypadku Zarządu trójosobowego funkcja sekretarza przypisana jest automatycznie wiceprezesowi.

2. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§16

1. Zarząd prowadzi sprawy bieżące Stowarzyszenia, w tym reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
2. Do składania oświadczeń, podpisywania w jego imieniu i zaciągania zobowiązań, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
A. uchwalanie okresowych planów działalności programowej Stowarzyszenia oraz preliminarza kosztów tej działalności,
B. inicjowanie i opracowanie programów działań operacyjnych, służących realizacji głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, uchwalonych przez Walne Zebranie,
C. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
D. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
E. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
F. ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
G. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
H. nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia,
I. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
J. zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
K. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.
4. Dla skutecznego wykonywania swoich zadań Zarząd może w razie potrzeby:
A. zatrudniać personel administracyjny, techniczny, doradców i rzeczoznawców oraz określać zasady ich funkcjonowania,
B. tworzyć wyspecjalizowane jednostki organizacyjne dla realizacji określonych zadań.

§17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb jedna nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd może uzupełniać swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia w przypadku ustąpienia członka Zarządu. Uzupełnianie nie może przekraczać jednej trzeciej składu osobowego wybieranego przez Walne Zebranie.

 

RADA NADZORCZA

§18

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
3. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie nie może przekroczyć jednej trzeciej składu osobowego wybranego przez Walne Zebranie.
4. Rada Nadzorcza prowadzi swoją działalność w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.

§19

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz zgodności jego działań z obowiązującymi przepisami prawa,
2. przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli,
3. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5. przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie, wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

§20

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek badania merytorycznej działalności Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

RADA PROGRAMOWA

§ 21

1. Radę Programową w liczbie minimum 2 osób może powołać Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród intelektualistów, uczonych i przedsiębiorców będących członkami Stowarzyszenia.
2. Rada Programowa opracowuje propozycję kierunków działania Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych, przedstawia oceny, opracowania, ekspertyzy dla potrzeb Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu.
4. Rada Programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz w razie potrzeby sekretarza.
5. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Rada Programowa okresowo przedstawia wnioski Zarządowi, a sprawozdania Walnemu Zebraniu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§22

Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
3. zysków z działalności gospodarczej
4. dochodów z majątku Stowarzyszenia